Placentia-Linda Hospital Nondiscrimination Notice

Placentia-Linda Hospital complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of age, race, ethnicity, religion, culture, language, physical or mental disability, socioeconomic status, sex, sexual orientation and gender identity or expression. Placentia-Linda Hospital does not exclude people or treat them differently because of age, race, ethnicity, religion, culture, language, physical or mental disability, socioeconomic status, sex, sexual orientation and gender identity or expression.

Placentia-Linda Hospital:
  • Provides free auxiliary aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • qualified sign language interpreters, video remote interpreting or other aids for hearing impaired individuals
    • written information in multiple formats including large print, audio, accessible electronic formats, or other formats for visually impaired individuals
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • qualified interpreters or a language line
    • information written in other languages

If you need these services, contact Placentia-Linda Hospital's ADA Coordinator at 1-714-524-4268.

If you believe that Placentia-Linda Hospital has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance with:

ADA Coordinator
Placentia-Linda Hospital
Mailing Address: 1301 N Rose Dr, Placentia, CA 92870
TTY: Only available for outgoing calls
Fax: 1-714-524-4264
Email: [email protected]

You can file a grievance in person or by mail, fax or email. If you need help filing a grievance, Placentia-Linda Hospital’s ADA Coordinator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html


Spanish: ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-714-524-4268 (TTY: sólo está disponible para las llamadas salientes).

Chinese: 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-714-524-4268 (TTY: 仅适用于外拨电话).

Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-714-524-4268 (TTY: chỉ có sẵn cho các cuộc gọi đi).

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-714-524-4268 (tty : magagamit lamang sa outgoing calls).

Korean: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-714-524-4268 (TTY : 발신 전화에서만 사용할 수 있습니다) 번으로 전화해 주십시오.

Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-714-524-4268 (TTY (հեռատիպ)՝ միայն մատչելի է ելքային զանգերի):

Farsi:توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-714-524-4268 (TTY: تنها برای تماس های خروجی در دسترس)تماس بگیرید).

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-714-524-4268 (телетайп: доступен только для исходящих вызовов).

Japanese: 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 1-714-524-4268 (TTY:発信コールでのみ利用可能) まで、お電話にてご連絡ください。

Arabic: ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-714-524-4268 ( رقم هاتف الصم والبكم: متاح فقط للمكالمات الصادرة).

Punjabi: ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-714-524-4268 (TTY: ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕਾਲ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Cambodian: ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-714-524-4268 (TTY: only available for outgoing calls)។

Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-714-524-4268 (TTY: tsuas muaj nyob rau ntsaws hu).

Hindi: ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-714-524-4268 (TTY: आउटगोइंग कॉल के लिए ही उपलब्ध) पर कॉल करें।

Thai: เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-714-524-4268 (TTY: ใช้ได้เฉพาะสำหรับการโทรออก).